Política de Privacitat del lloc web www.canmuni.com

I. Política de privacitat i protecció de dades

Respectant el que està establert en la legislació vigent, Can Muní (d’ara endavant, també el Lloc Web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, la mateixa respecta les següents normes:

 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
 • La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
 • El Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).
 • La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Identitat del responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollides a Can Muní és: Desenvolupaments Rurals Sostenibles, SL, amb NIF/CIF: B17937756 i inscrit al Registre de la Propietat de Girona amb les següents dades registral: Volum 697, Llibre 11, Full 62, el representant del qual és: Joan de Genover Elorduy (d’ara endavant, Responsable del tractament). Les seves dades de contacte són les següents:

Adreça: Can Muní, s/n 17466 Vilopriu (Espanya)
Telèfon de contacte: 659432182
Correu electrònic de contacte: info@canmuni.com

Registre de Dades de Caràcter Personal

En compliment de l’establert en el RGPD i la LOPD-GDD, l’informem que les dades personals recopilades per Can Muní, mitjançant els formularis extesos a les seves pàgines, quedaran incorporades i seran tractades en el nostre fitxer amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre Can Muní i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest ompli, o per atendre una sol·licitud o consulta del mateix. Així mateix, de conformitat amb el previst en el RGPD i la LOPD-GDD, llevat que sigui d’aplicació l’excepció prevista en l’article 30.5 del RGPD, es manté un registre d’activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament dut a terme i les altres circumstàncies establertes en el RGPD.

Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de l’Usuari sotmetrà als següents principis recollits a l’article 5 del RGPD i a l’article 4 i següents de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’Usuari prèvia informació completament transparent dels fins pels quals es recullen les dades personals.
 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims.
 • Principi de minimització de les dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals són tractades.
 • Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantenides de manera que es permeti la identificació de l’Usuari durant el temps necessari per als fins del seu tractament.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.
 • Principi de responsabilitat proactiva: el Responsable del tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixen.

Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten a Can Muní són exclusivament dades identificatives. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.

Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. Can Muní es compromet a recopilar el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.
L’Usuari té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del lloc web.
En les ocasions en què l’Usuari hagi de facilitar les seves dades a través de formularis per a realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del lloc web, se li informarà en cas que la complimentació d’algun d’ells sigui obligatòria, ja que són imprescindibles per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.

Finalitats del tractament a què es destinen les dades personals.

Les dades personals són recopilades i gestionades per Can Muní amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el lloc web i l’Usuari, així com el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis emplenats per l’Usuari o per atendre una sol·licitud o consulta.
A més, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, així com per a activitats pròpies de l’objecte social de Can Muní, com ara l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar el contingut ofert a l’Usuari, així com millorar la qualitat, el funcionament i la navegació pel lloc web.
En el moment d’obtenir les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre la finalitat o finalitats específiques del tractament a què es destinaran les dades personals, és a dir, sobre l’ús o usos que se li donarà a la informació recopilada.

Períodes de retenció de les dades personals.

Les dades personals només es conservaran durant el temps mínim necessari per als fins del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el següent termini: 6 mesos, o fins que l’Usuari sol·liciti la seva supressió.
En el moment d’obtenir les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.

Destinataris de les dades personals.

Les dades personals de l’Usuari no seran compartides amb tercers.
En tot cas, en el moment d’obtenir les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals.

Dades personals de menors d’edat.

Respectant el que s’estableix als articles 8 del RGPD i 7 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, només les persones majors de 14 anys podran donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de manera lícita per part de Can Muní. Si es tracta d’un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest només es considerarà lícit en la mesura que els mateixos ho hagin autoritzat.

Secret i seguretat de les dades personals.

Can Muní es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recopilades, per tal de garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de les dades personals transmeses, emmagatzemades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.
El lloc web disposa d’un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de manera segura i confidencial, ja que la transmissió de les dades entre el servidor i l’Usuari, i viceversa, està totalment xifrada o encriptada.
No obstant això, ja que Can Muní no pot garantir la invulnerabilitat d’Internet ni l’absència total de pirates informàtics o altres persones que puguin accedir fraudulentament a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l’Usuari sense dilació indeguda quan hi hagi una violació de la seguretat de les dades personals que pugui comportar un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Segons el que s’estableix a l’article 4 del RGPD, es considera una violació de la seguretat de les dades personals qualsevol violació de la seguretat que provoqui la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de les dades personals transmeses, emmagatzemades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.
Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar i garantir, mitjançant una obligació legal o contractual, que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats i qualsevol persona a la qual es faci accessible la informació.

Drets derivats del tractament de les dades personals.

L’Usuari té sobre Can Muní i, per tant, pot exercir davant del Responsable del tractament els següents drets reconeguts en el RGPD i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

 • Dret d’accés: És el dret de l’Usuari a obtenir confirmació de si Can Muní està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i sobre el tractament que Can Muní hagi realitzat o realitzi, així com, entre d’altres, la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes.
 • Dret de rectificació: És el dret de l’Usuari a que es modifiquin les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte les finalitats del tractament, incompletes.
 • Dret de supressió (“el dret a l’oblit”): És el dret de l’Usuari, sempre que la legislació vigent no establiqui el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquestes ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides o tractades; l’Usuari hagi retirat el seu consentiment al tractament i aquest no tingui una altra base legal; l’Usuari s’oposi al tractament i no existeixi un altre motiu legítim per continuar amb el mateix; les dades personals hagin estat tractades il·lícitament; les dades personals hagin de ser suprimides en compliment d’una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtingudes com a resultat d’una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, haurà d’adoptar mesures raonables per informar als responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.
 • Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L’Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l’exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui il·lícit; el Responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l’Usuari les necessiti per fer reclamacions; i quan l’Usuari s’hagi oposat al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades: En cas que el tractament es realitzi mitjançant mitjans automatitzats, l’Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, de ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el Responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.
 • Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari a què no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se’n cessi el tractament per part de Can Muní.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: És el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, excepte si la legislació vigent estableix el contrari.

Així doncs, l’Usuari podrà exercir els seus drets mitjançant una comunicació escrita dirigida al Responsable del tractament amb la referència “RGPD-www.canmuni.com”, especificant:

 • Nom, cognoms de l’Usuari i còpia del DNI. En els casos en què s’admeti la representació, també serà necessària la identificació per part de la persona que representa l’Usuari mitjançant el mateix mitjà, així com el document que acrediti la representació. La còpia del DNI pot ser substituïda per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.
 • Sol·licitud amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.
 • Domicili a efectes de notificacions.
 • Data i signatura del sol·licitant.
 • Qualsevol document que acrediti la sol·licitud formulada.

Aquesta sol·licitud i qualsevol altre document adjunt es poden enviar a la següent adreça i/o correu electrònic:
Adreça postal: Can Muní, s/n 17466 Vilopriu (Espanya)
Correu electrònic: info@canmuni.com

Enllaços a llocs web de tercers.

El lloc web pot incloure hipervincles o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de Can Muní i, per tant, no són operats per Can Muní. Els titulars d’aquests llocs web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privadesa.

Reclamacions davant l’autoritat de control

En cas que l’Usuari consideri que hi ha un problema o una infracció de la normativa vigent en la forma en què s’estan tractant les seves dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant una autoritat de control, en particular, a l’Estat on tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d’Espanya, l’autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

II. Acceptació i canvis en aquesta política de privacitat

És necessari que l’Usuari hagi llegit i estigui d’acord amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privadesa, així com que accepti el tractament de les seves dades personals per part del Responsable del tractament per poder procedir al mateix de la forma, durant els terminis i per les finalitats indicades. L’ús del Lloc Web implicarà l’acceptació de la Política de Privadesa del mateix.
Can Muní es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta Política de Privadesa no seran notificats de forma explícita a l’Usuari. Es recomana a l’Usuari consultar aquesta pàgina de forma periòdica per estar al corrent dels últims canvis o actualitzacions.
Aquesta Política de Privadesa va ser actualitzada per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Aquest document de Política de Privadesa d’un lloc web ha estat creat el dia 24/05/2023.